Rreth Nesh

Rreth organizatës. Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF).

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) është një organizatë jofitimprurëse e cila përqendrohet në krijimin e zgjidhjeve inovative në Bujqësinë, Turizmin, Mjedisin, Qeverisjen Lokale dhe Zhvillimin e Shoqërisë Civile në zonat rurale të Shqipërisë. Themeluar nga një grup organizatash në vitin 2010, Fondacioni ka trashëguar gjashtëmbëdhjetë vjet njohuri, ekspertizë, rrjet dhe kapacitete nga Organizata Holandeze për Zhvillim (SNV), paraardhësi i saj. Qëllimi i ALCDF është që të promovojë mirëqenien socio-ekonomike dhe jetesën e mundshme nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve, përmirësimit të mjediseve të shërbimit dhe rritjes së përgjegjshmërisë dhe efektivitetit të financimit. Përveç kësaj, barazia gjinore dhe fuqizimi i femrave janë prioritetet kryesore të Fondacionit, të cilat arrihen nga disa projekte të zbatuara. Që nga fillimi i tij, ka ekzekutuar me sukses një numër të madh projektesh.

38036486_1741064272609249_6800072083096207360_o
36288563_1690804314301912_2948528785672110080_o
42178369_1808927399156269_469150294333194240_n

Rreth projektit CBC Shqipëri dhe Kosovë.

Që nga 1 marsi 2018, ALCDF po zbaton në partneritet me Qendrën e Zhvillimit të Kosovës (KDC) dhe MRFP projektin "Përmirësimi i ofertës turistike në malësitë e Shqipërisë dhe Kosovës", financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë kapacitetin dhe konkurrencën e sektorit të turizmit në rajonet ndërkufitare me anë të valorizimit ekonomik të trashëgimisë së tij kulturore dhe natyrore për të siguruar zhvillimin socio-ekonomik të zonave të targetuara të projektit.
Projekti është konceptuar në dy faza që vazhdojnë paralelisht:
Së pari, përmirësimi i infrastrukturës së kasolleve të bariut me identifikimin dhe shënimin e shtigjeve me tematikë dhe instalimi i pikave të informacionit do të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm për turistët dhe krijimin e 5 kampeve dhe 10 pushimesh gjithsej. Gjatë procesit të identifikimit të shtigjeve të tematizuara do të merret parasysh marrëdhënia e tyre me vendet historike, natyrore ose kulturore për të bërë udhëtimin e turistëve më tërheqës.
Së dyti, për të rritur kapacitetin e fermerëve lokalë për të ofruar shërbime të mira të konsumatorëve për të siguruar më shumë mundësi për biznes dhe për të arritur qëllime socio-ekonomike të rajoneve të synuara. Në përputhje të plotë me objektivat specifike që parashikojnë valorizimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si një mënyrë për të nxitur zhvillimin ekonomik të rajoneve të synuara, ne do të sigurojmë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe konkurrencën e fermerëve lokalë. Për më tepër, trashëgimia kulturore, historike dhe natyrore do të ruhet dhe promovohet. Duke ndjekur një qasje të balancuar gjinore, një theks i veçantë do t'i kushtohet rolit jetik të grave në promovimin dhe zhvillimin e turizmit në rajonin e synuar. Ata do të mësohen të shesin prodhime tradicionale (si ato artistike ashtu edhe ato kulinare) jo vetëm për të rritur të ardhurat e familjeve të tyre, por edhe për të promovuar veçoritë kulturore dhe kuzhinën e rajoneve të synuara. Ne do të promovojmë si trashëgimi kulturore të prekshme dhe të paprekshme në drejtim të marketingut, çmimeve, promovimit, paketimit të produkteve etj. Për marrjen e përfitimeve të prekshme nga turizmi.